Secvan

Handelsbetingelser
Kontakt

Handelsbetingelser for Secvan ApS 

 1. Virksomhedsoplysninger 

1.1. Secvan ApS, CVR-nr. 42702501, er etableret på adressen Pilekrogen 9, 9230 Svenstrup J (”Sælger”). 1.2. Sælger kan kontaktes på telefonnummer (+45) 2244 3438, samt på e-mailadressen kontor@secvan.dk. 

1.3. Sælger er organiseret som et anpartsselskab. 

 

2. AFTALEGRUNDLAG

2.1. Disse handelsbetingelser udgør sammen med Sælgers kontrakt med kunden og ethvert bilag vedlagt de førnævnte dokumenter, det samlede aftalegrundlag mellem Sælger og kunden (”Aftalegrundlaget”). 

2.2. En ordre er bindende for kunde, når ordren er kommet frem til Sælger. 

2.3. En ordre er bindende for Sælger, når Sælger bekræfter en bindende ordre over for kunden. 

2.4. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt disse skriftligt, medmindre andet følger af ufravigelig dansk ret.

3. Priser og betaling  

3.1. Alle priser angives i danske kroner inklusiv moms, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. 

3.2. Sælger forbeholder sig retten til at justere og ændre priser på samtlige ydelser og andre produkter til enhver tid. Sådanne prisændringer gælder kun for aftaler indgået efter offentliggørelse af sådanne prisændringer. 

3.3. Betaling kan ske via bankoverførsel. Sælger kan opbevare kundens betalingsoplysninger hvis kunden køber en løbende ydelse og selv tilmelder betalingsservice eller lignende. 

3.4. Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato medmindre andet er aftalt. 

3.5. Betaling ved modregning kan ikke finde sted. 

3.6. Ved forsinket betaling opkræves morarenter efter rentelovens almindelige regler. Dog kræves der morarente med 2 % pr. påbegyndt kalendermåned for erhvervskunder. 

4. Ydelser på abonnement

4.1. Priser på abonnementsydelser fremgår af Sælgers hjemmeside, ordrelister, tilbud eller lignende. Prisen oplyses i forbindelse med det enkelte køb. 

4.2. Abonnementsydelser løber på ubestemt tid indtil kundens opsigelse, medmindre andet fremgår af den enkelte abonnementsaftale. 

4.3. Abonnementet kan fra begge parters side skriftligt opsiges med 3 måneders varsel til udløb ved en måneds udgang, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. Vi opfordrer til at opsigelse sker skriftligt til Sælger på e-mail kontor@secvan.dk. 

4.4. Abonnementet kan tidligst opsiges efter 12 måneder fra acceptdatoen, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

4.5. Købte anlæg nedtages ikke, dog nedtages nøglebokscylindre og skilte. Omkostningerne forbundet hermed faktureres direkte til kunden. Evt. udtagning af nøgle fra nøgleboksen faktureres ligeledes til kunden.

4.6. Alle omkostninger ved evt. reparationer af vægge m.v. i forbindelse med nedtagning, påhviler kunden,

4.7. Såfremt kunden ikke betaler den månedlige abonnementsydelse til forfaldstid, forbeholder Sælger sig retten til midlertidigt at spærre adgang til eller tilbageholde abonnementsydelsen, indtil alle skyldige abonnementsbetalinger inkl. eventuelle renter eller rykkergebyrer efter dansk rets almindelige regler er betalt. Hvis en restance for manglende betaling af abonnementsydelsen ikke er betalt senest 10 dage efter skriftligt påkrav om betaling, kan Sælger vælge at hæve abonnementet med øjeblikkelig virkning. 

5. Ejendomsforbehold

5.1. Sælger bevarer i det efter dansk ret videst mulige omfang ejendomsretten til varen, indtil den fulde købesum er betalt. 

5.2. Varer som leveres til forbrugere forbliver dog ikke Sælgers ejendom indtil den fulde købesum er betalt, såfremt en eller flere af følgende betingelser ikke er opfyldt: 

a) Den samlede pris der skal betales for varen overstiger kr. 2.000
b) Kreditkøbet er sket med et fast lånebeløb
c) Sælger før overgivelsen af varen er fyldestgjort for mindst 20 % af kontantprisen 5.3. Varer som leveres til erhvervsdrivende forbliver dog ikke Sælgers ejendom indtil den fulde købesum er betalt, såfremt en eller flere af følgende betingelser ikke er opfyldt: 

5.3 Varer som leveres til erhvervsdrivende forbliver dog ikke Sælgers ejendom indtil den fulde købesum er betalt, såfremt en eller flere af følgende betingelser ikke er opfyldt: 

a) De samlede pris der skal betales for varen overstiger kr. 2.000
b) Kreditkøbet er sket med fast lånebeløb 

6. Levering 

6.1. Alle ordrer er eksklusive levering, forsikringer og øvrige omkostninger, medmindre der er tilkøbt levering og dette fremgår af kundekontrakten. 

6.2. Eventuelle omkostninger og gebyrer oplyses altid inden bestilling afgives (dvs. vi oplyser dette i vores tilbud), såfremt disse ydelser er en del af kundens ordre, således kunden kender den totale omkostning inden endelig bestilling. 

6.3. Leveringstider er som oplyst på i Aftalegrundlaget. Levering er med forbehold for leveringsudskydelse som følge af de i punkt 9.4 anførte forhold, og kunden underrettes snarest muligt, hvis leveringsudskydelse bliver sandsynlig grundet sådanne forhold. 

6.4. Såfremt rettidig levering ikke er mulig og dette skyldes kundens forhold, skal kunden bære alle yderligere omkostninger som Sælger rimeligvis må afholde for at foretage levering, herunder men ikke begrænset til genlevering på et senere tidspunkt, opbevaring hos Sælger indtil genlevering eller afhentning er mulig, mv. 

6.5. Risikoen for varens hændelige undergang overgår til kunden senest ved rettidig levering, eller Sælgers forgæves forsøg herpå hvis kundens forhold hindrer levering, medmindre en tidligere risikoovergang følger af Aftalegrundlaget eller dansk rets almindelige regler. 

7. Fortrydelsesret og særligt for forbrugere

7.1. Vilkår og betingelser i dette afsnit 7 gælder alene for forbrugerkøb. Betingelserne gælder således ikke i erhvervsforhold.

7.2. Der gælder 14 dages fortrydelsesret ved køb som forbrugeren har indgået udenfor Sælgers forretningssted eller ved aftale om fjernsalg.

Følgende typer af ydelser er dog ikke omfattet af kundens fortrydelsesret:

a) Varer fremstillet efter kundens specifikationer eller med tydeligt personligt præg.
b) Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos kunden, som kunden på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.
c) Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som kunden har brudt plomberingen på.

d) Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med kundens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
e) Tjenesteydelser som beskrevet i nedenstående punkt 7.4. 7.3. Fristen for at udnytte fortrydelsesretten er 14 dage. Ved køb af tjenesteydelser løber fristen fra dagen for aftalens indgåelse. Ved køb af varer løber fristen fra den dag varen modtages af kunden eller den modtager, som kunden har anvist.

7.3. Fristen for at udnytte fortrydelsesretten er 14 dage. Ved køb af tjenesteydelser løber fristen fra dagen for aftalens indgåelse. Ved køb af varer løber fristen fra den dag varen modtages af kunden eller den modtager, som kunden har anvist.

7.4. Ved køb af tjenesteydelser hvor dette i købskontrakten fremgår, afgiver kunden sit samtykke til, at fortrydelsesretten straks bortfalder, såfremt tjenesteydelsen er fuldt ud leveret før udløbet af fortrydelsesrettens 14 dages varighed.

Kunden accepterer også, at aftalen træder i kraft straks, og at levering kan påbegyndes før fortrydelsesretten udløber. Dette betyder, at kunden skal betale for enhver delvis levering, som er sket forud for den dag, kunden gør brug af fortrydelsesretten. 

Dette gælder eksempelvis, men er ikke begrænset til; montering, service, reparation eller modifikation af eksisterende installationer mv., hvis aftalen normalt er omfattet af 14 dages fortrydelsesret, men hvor den aftalte ydelse udføres tidligere end 14 dage efter bestilling. 

7.5. Kunden kan udøve sin fortrydelsesret ved at give utvetydig erklæring om fortrydelsen til Sælger. Vi anbefaler, at henvendelser sker pr. mail kontor@secvan.dk.

Kunden kan anvende standardformularen fra lov om forbrugeraftaler, som kan findes her:

www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457

7.6. Når kunden har valgt at gøre brug af fortrydelsesretten, skal kunden uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter meddelelsen om brug af fortrydelsesretten, sende varen retur med-mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Kunden skal selv afholde de direkte udgifter forbundet med forsendelse / returnering af varen.

Dog afhenter Sælger selv varen såfremt 1) varen er købt ved fjernsalg, og 2) varen er leveret af Sælger i forbindelse med købet, og 3) varen efter sin art ikke er mulig at returnere gennem almindeligt postvæsen. 

7.7. Kunden hæfter for værdiforringelser af varer som skyldes anden håndtering end hvad der nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og måden varen fungerer på.

7.8. Når kunden gør brug af fortrydelsesretten refunderer Sælger alle betalinger modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af kundens eget valg af anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Sælger tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter Sælgers har modet kundens meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten.

Sælger gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel som kunden anvendte, medmindre andet er aftalt. Tilbagebetalingen sker uden tilbagebetalingsgebyrer for kunden.

Sælger kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil det tidligste tidspunkt hvor varerne er retur, eller kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne.

8. Reklamation

8.1 Erhvervsdrivende har alene den reklamationsret, som følger af dansk rets almindelige regler, og som modificeret af Aftalegrundlaget. For erhvervsdrivende er den absolutte reklamationsfrist ved køb af varer dog 12 måneder.

8.2. Forbrugere: Ved køb af varer har kunden en almindelig reklamationsret på 24 måneder ifølge købeloven. Reklamation rettes til Sælger. Kunden skal reklamere indenfor rimelig tid efter fejlen eller manglen er opdaget.

Vi opfordrer til at kunden kontrollerer sin vare grundigt ved modtagelsen, og straks reklamerer hvis relevant, således vi hurtigt og sikkert kan håndtere reklamationen til kundens tilfredshed.

8.3. Forbrugerklager: Forbrugerkunder, som ønsker at klage, bedes rette henvendelse til Sælger pr. telefon eller e-mail. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan kunden indgive en klage til Center for Klageløsning. Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Se www.forbrug.dk

Kunden kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ODR. Det er særlig relevant, hvis kunden er forbruger med en bopæl i et andet EU-land end Danmark. Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr 

Ved klage til ODR skal kunden angive vores e-mailadresse, kontor@secvan.dk. 

8.4. Udskiftning af sliddele er ikke omfattet af den almindelige reklamationsret, medmindre sliddelen er defekt eller fejlbehæftet. Dette gælder både arbejde med montering og afmontering, samt selve sliddelen som udskiftes. Vi opfordrer til at kunden kontrollerer sin vare grundigt ved modtagelsen, og straks reklamerer hvis relevant, således vi hurtigt og sikkert kan håndtere reklamationen til kundens tilfredshed. 

9. Ansvarsbegrænsning og forcemajuere 

9.1. Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte tab. Sælger er således ikke ansvarlig for indirekte tab, driftstab, følgeskader eller lignende. 

9.2. Sælger er ikke ansvarlig for og dækker ikke omkostninger som følge af 

a) fejl i kundens elinstallationer
b) lynnedslag
c) skader mv. forvoldt ved kundens groft uagtsomme eller forsættelige adfærd 

9.3. Over for kunder som ikke er forbrugere, er Sælgers erstatningsansvar uanset årsag og uanset kravets art, begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede tabet, eller er årsag til, eller direkte forbundet med erstatningskravet, medmindre ufravigelig dansk lov bestemmer andet. 

9.4. Udover hvad der udtrykkeligt er bestemt i Aftalegrundlaget, er Sælger ikke ansvarlig overfor kunden for tab, der stammer fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, hvis disse omstændigheder indtræder eller i det væsentligste udvikles efter fremsættelse af Sælgers bindende bekræftelse på aftalen, og ligger uden for Sælgers rimelige kontrol. Sådanne tilfælde omfatter blandet andet, men er ikke begrænset til: 

Arbejdskonflikter, strejker, lockout, epidemi, pandemi, nationale eller globale sundhedskriser eller folkelige kriser, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valuta-restriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, lovændringer med væsentlig negativ indvirkning på muligheden for aftalens opfyldelse, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger, samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører. 

9.5. Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser, som skyldes nedlukning eller anden forstyrrelse grundet COVID-19.

10. Garanti 

10.1. Sælger udsteder ingen garanti i forbindelse med salg af produkter eller tjenesteydelser. Sælger overdrager i videst muligt omfang enhver garanti fra producenterne af produkter til kunden. Det vil oftest fremgå af producentens hjemmeside hvilke garantier, der gælder for produkterne. Hvis kunden er i tvivl om garantier, kan Sælger spørges til råds.

11. Sælger ændringer af Aftalegrundlaget

11.1. Der tages forbehold for rettelse af fejlskrifter, korrektur mv. 

Ændring af løbende aftaler (abonnementer, serviceaftaler og lign.) 

11.2. Sælger kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår i Aftalegrundlaget i følgende situationer: 

– Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med Sælgers levering af sine ydelser til kunden, herunder afgifter og omkostninger til banker, betalingsformidlere, eller lignende. 

– For at imødekomme inflation regnet fra 1. januar 2022 (indeks 100) 
– Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis 
– Ved produktændringer 
– Til dækning af udefrakommende stigning i Sælgers omkostninger med administration af abonnementsaftaler 

Ændringer foretaget kun med forudgående varsel, som opfylder krav i den til enhver tid gældende lovgivning. 

Ændringer varsles ved individuel kommunikation, herunder for eksempel e-mail, faktura, betalingsserviceoversigt eller lignende.

Øvrige ændringer 

11.3. Sælger kan regulere alle priser og satser årligt pr. 01.01 på grundlag af nettoprisindekset, herunder priser på el-arbejde. Dette gælder dog ikke priser mv. omfattet af punkt 11.2. 

11.4. For øvrige ændringer gælder disse handelsbetingelser og det øvrige Aftalegrundlag, som er i kraft på datoen for og fremlagt over for kunden sammen med købskontrakten. 

12. Tvister, lovvalg og værneting

12.1. Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aalborg og under anvendelse af dansk ret. 

12.2. Tvister kan dog behandles ved anden dansk instans, såfremt ufravigelig dansk lov kræver dette. 

Disse handelsbetingelser er senest ændret den: 17-12-2021